NU HAR VI LANSERAT VÅR FÖRSTA APP!

Dataskyddsbeskrivning

Från och med den 25 maj 2018 tillämpas EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) tillsammans med dataskyddslagen (1050/2018) på behandling av personuppgifter.

Upprättat april 2018, uppdaterad 2.11.2023

 

Registeransvarig:
YourCoach (FO-nummer 2929379-1)
Rejpeltvägen 2
66600 Vörå
+358 50 34 08 398

info@yourcoach.fi

 

Grunder för upprätthållandet av registret
Skötsel av kundrelationer, kundens medgivande samt ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige.

Grunderna till att vi behandlar dina personuppgifter beror på vilka av våra tjänster du använder. Du må tillhöra en eller flera personuppgiftsgrupper, beroende på till vilken utsträckning du använder dig av våra tjänster. Informationen samlas direkt från kunden.

Registerinformationen kan användas till att administrera, sköta, upprätthålla och utveckla kundrelationen mellan kunden och YourCoach samt till att rikta utbudet, göra analyser, producera, erbjuda och utveckla tjänster samt upprätta marknadsundersökningar och annan statistik. Registerinformationen kan användas i marknadsföringen mellan YourCoach och kunden (inkl. elektronisk direktmarknadsföring) och till riktning av marknadsföringen inom lagens ramar. Kunden har rätt att förbjuda direktmarknadsföring som riktar sig till kunden själv.

Vi kan också använda kundinformationen till att skydda oss mot samt identifiera och förebygga bedrägeri och andra brott, krav och ansvar. Vi kan använda informationen för att följa den lag som bör tillämpas.

Användare av vår webbsida:
Vi kan samla följande uppgifter: egenskaper och belägenhet av datorer och apparater som du använder, såsom IP-adress, identifieringskakor, sidor du besökt, varifrån du kom till vår sida, tid, operativsystem, apparat och webbläsare. Därtill samlar vi naturligtvis all den information du matar in på vår sida eller tjänsterna där.

Dessa uppgifter används till att utveckla webbplatsens egenskaper, säkerställa och betrakta webbplatsens datasäkerhet och förebygga eventuell nätvandalism. Därtill behandlas skilt inlämnad information för att erbjuda kundtjänst (online-tidsbeställning, respons).

Dina uppgifter kan även användas till att utföra sk. remarketing, så på basis av ditt besök kan du se våra marknadsföringsmeddelanden, t.ec. Facebook- eller Google-annonser.

Information överförs eller överlåts inte utanför EU:s eller Europas ekonomiska område.  

För att kunna genomföra informationshanteringen tekniskt eller operativt kan YourCoach överlåta en del av informationen till sina underleverantörer eller behandla informationen med hjälp av en teknisk förbindelse. YourCoach kan också ta hjälp av underleverantörer för behandling av information. Vi tillåter inte underleverantörerna att vidarebefordra information för andra ändamål.

YourCoach har rätt att använda eller överlåta information om det krävs enligt lag, för att skydda teknologi och för att försvara sig mot eller lägga fram rättsliga anspråk.

Vi vidtar behövliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifter vi besitter från försvinnande, missbruk, obehörig användning, överlåtelse, förändring och förstöring.

Vi har förbundit oss att vidta ändamålsenliga åtgärder för att skydda personuppgifterna. Våra tekniska, administrativa och fysiska processer är planerade för att skydda personuppgifterna från försvinnande, dataintrång, överlåtelse, användning, förändring eller förstöring som sker av misstag, olagligt eller olovligt. Även om vi ser till att våra system är skyddade kan vi ändå inte garantera att webbsidan, datasystemet eller dataöverföringen via internet eller via något annat offentligt nätverk är helt säkra.

För att en person skall få rätt att använda registret krävs det att systemets huvudanvändare beviljar ett användarnamn. Huvudanvändaren bestämmer också vilka användarrättigheter som användaren skall få. För att kunna starta kundadministrationssystemet krävs det ett personligt lösenord. Användningen av registret och inloggningarna övervakas.

Informationen samlas i systemets databaser som är skyddade med hjälp av brandväggar och andra tekniska metoder. Databaserna förvaras i låsta och övervakade lokaler och endast vissa på förhand bestämda personer har tillgång till informationen.

Hela YourCoach personal och de utomstående personer som arbetar inom ramarna för YourCoach har tystnadsplikt som berör all kundinformation. Personalen har fått utbildning och instruktioner i hur informationen skall behandlas ändamålsenligt och säkert.

Du har rätt att kontrollera vilken information som sparats om dig i registret. En begäran om granskning av registeruppgifterna skall sändas skriftligen och undertecknat till adressen nämnd ovan (Registeransvarig)

Du har själv kontroll över alla personuppgifter som du ger oss. Om du i något skede vill korrigera dina personuppgifter är det bara att kontakta oss. Dessutom har du i vissa fall rätt att begära att dina personuppgifter tas bort ur registret samt att de överförs till ett annat företag. Du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna och förbjuda att personuppgifterna behandlas.

Vi ber dig ändå beakta att överlåtande av information och medgivande till att den behandlas i vissa fall kan vara en förutsättning för att en tjänst skall kunna tas i bruk eller användas. Vi förbehåller oss rätten att avbryta erbjudandet av tjänsterna eller förhindra tillträde till tjänsterna om den registrerade inte ger väsentlig information som behövs för tjänsten eller kräver att information skall tas bort.

Vi sparar personuppgifter bara så länge som de kan anses behövas för de ändamål som beskrivs i den här registerbeskrivningen, såvida inte lagen tillåter eller kräver att uppgifterna sparas längre.

 

Vilka personuppgifter samlar vi?

Allmänt: Vid kontaktbegäran till YourCoach uppger du ofta kontaktuppgifter (mailadress eller telefonnummer) t.ex. via mail eller kontaktformulär. Den sparade kommunikationen handhas Endast av personer som har rätt att behandla kundinformationen.

Massage och Fysioterapikunder: Genom bokning sparas alltid ditt namn och kontaktuppgift i bokningssystemet. Uppgifterna raderas efter 24mån. Det förs journal över en del klienter, och denna information finns arkiverade bakom lås och/eller lösenord.

Arbetsplatser: Resultat från Personalenkäter, hälsoprofiler och andra screeningar sparas bakom användarnamn och lösenord och ges inte ut till tredje part utan tillstånd från kunden (företaget/organisationen).

Privatpersoner övriga tjänster: Beroende på tjänst sparas viss information om våra kunder, och det kan handla om t.ex. telefonnummer, adresser, födelseår, hälsostatus. Alla uppgifter sparas av personal på YourCoach som är utbildade i att hantera uppgifterna på ett tryggt och lagligt sätt.